Et godt ophold starter med fællesskabet

Et godt ophold hos os er båret af at alle vil bidrage til fællesskabet.
Et fællesskab er godt når alle efterlever de fælles værdier og de normer vi opstiller. Ingen bryder sig om at være kontrolleret og irettesat hele tiden, det skaber blot en kultur båret af mistillid og styring.

Tillid og egen styring er noget vi alle vokser af. Derfor er det magtpåliggende at alle samarbejder og bidrager til fællesskabet og søger at man ikke bare selv trives, men bidrager til at andre også trives.

Vi vil helst ikke bruge vores energi og indsats på at håndhæve regler og påpege uhensigtsmæssig adfærd. Derfor har vi ganske få normer som vi forventer at alle bakker op om.

Disse normer tager afsæt i vores værdier, vores erfaringer og god almindelig skik på en dansk landbrugsskole. Du skal have fokus på at arbejde med dig selv i uddannelsesøjemed og det, at skulle kunne klare et job på et landbrug.

Engagement, faglighed og attitude er nøgleord, der definerer vores tilgang til samværet på Kalø.

Vi har 2 overordnede normer for god adfærd:

Din adfærd må ikke begrænse andre studerendes muligheder for at gennemføre deres uddannelse på bedst mulig måde.

Din adfærd må ikke begrænse din egen mulighed for at gennemføre din uddannelse på bedst mulig måde.

De overordnede normer følges op af nedenstående regler og retningslinjer:

 • Mødepligt, fravær og arbejdstid
 • Forsikringsforhold
 • IT
 • Orden
 • Røgfri skoletid
 • Euforiserende stoffer, alkohol og rygning
 • Tyveri

Der er mødepligt til al undervisning, gangmøder (herunder rengøring), deltagelse i køkkentjans samt andre obligatoriske arrangementer der eventuelt placeres uden for normal undervisning.

Alle skoleforløb på Kalø er fuldtidsstudier. Det betyder, at du skal forvente en arbejdsindsats på 37 timer om ugen. De fordeles mellem lærerstyret undervisning, lektiecafé samt hjemmearbejde.

Ved sygdom og fravær, skal du meddele det på Uddata+ inden kl. 8.00.

Sygdom og fravær registreres ved at gå til skemaet i Uddata+ og klikke på de 3 prikker ved den relevante skemabrik og vælge årsag. Registreringen skal foretages i browserudgaven af Uddata+ på en computer, da den endnu ikke er fuldt ud implementeret i app-udgaven.

Hvis du er så syg, at du ikke selv kan sygemelde dig, må du få fat på en kammerat eller en lærer, der kan hjælpe, evt. også for at tilkalde en læge. Er du syg mere end 1 dag bør du tage hjem til din familie eller nærmeste pårørende.

Hvis du er syg eller forsinket, skal du derudover også kontakte din arbejdsgiver, hvis du har en dansk uddannelsesaftale.

HUSK at du skal melde dig syg hver dag – også selv om du har en længevarende periode med sygdom.

Er du syg, har du ikke adgang til skolens spisesal. En klassekammerat er velkommen til at hente mad til dig.

Din kontaktlærer skal godkende fraværet, og skrive det ind i UDDATA+. Du skal ansøge om fri senest dagen før, du er fraværende.

For elever under 18 år, sendes automatisk mail til væger ved fravær via Uddataplus.

Følgende giver ret til bevilget fravær:

 • Speciallæge, sygehus og akutte aftaler med tandlæge, læge el. lign. Der kan kræves dokumentation for fravær via lægeerklæring eller kopi af indkaldelse fra speciallæge. Dokumentation afleveres til studievejleder. Skolens leder og din klasselærer har adgang til dokumentationen.
 • Der kan kræves dokumentation for samtalen eller arbejdsgiveren kan kontakte skolen.
 • Skolerelateret arbejde aftalt med skolen, eleven skal registrere årsagen i UDDATA+
 • Officielle eksamener og prøver, der relaterer sig til uddannelsen, samt evt. undervisning uden for skolen.
 • Teoriprøve, køreprøve, glatbane og motorvejskørsel – dvs. IKKE almindelige teori- og køretimer.
 • Forsvarets dag
 • Selve dagen for dødsfald og begravelse i nærmeste familie.

Underviseren er ansvarlig for at registrere fravær ved hver lektions start.

Ved udeblivelse uden besked på UDDATA+ udløser det ulovligt fravær. Det er den enkelte underviser, der kan ændre registreringen.

Elever der kommer for sent registreres med ulovlig fravær hele lektion.

Via fraværsstatistik er klasselærer forpligtet til at holde sig ajour med fraværet. Fravær følges som minimum op hver mandag.
Kommer en elev op over 5 % i det enkelte fag og/eller i samlet fravær afholder faglærer/klasselærer en indledende samtale.
Kommer en elev op over 10% i det enkelte fag og/eller i samlet fravær afholder skolens leder en samtale, hvor der gives en mundtlig advarsel.
Kommer en elev op over 15% i det enkelte fag og/eller i samlet fravær afholder skolens leder en samtale, hvor der gives en skriftlig advarsel.
I alle tilfælde orienteres værger for elever under 18 år.

Det er op til skolens ledelse at vurdere, hvilken konsekvens/sanktion, der er passende i den konkrete situation. I særligt grove tilfælde eller i gentagelsestilfælde behøver skolen ikke udstede en advarsel, før den griber til mere omfattende sanktioner.

 • Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter
 • Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i et aftalt tidsrum (registreres som ulovlig fravær)
 • Bortvisning (udskrivning fra skolen)
 • Stop af SU (Statens Uddannelsesstøtte)
 • Involvering af forældre/værge, kommunen, politi og/eller andre offentlige instanser
 • Ved snyd til interne afleveringer og prøver: Skriftlig advarsel. Ved gentagne tilfælde kan der ikke indstilles til eksamen
 • Ved for sent aflevering af opgave: Tæller som ikke afleveret opgave. Ved opgave forstås både skriftlige og mundtlige afleveringer.
 • Ved snyd til eksamen: Bortvisning fra eksamen, og der kan først aflægges prøve til næstkommende eksamenstermin
 • Erstatningskrav i forbindelse med ting eller personskade (evt. via forsikringsselskab)
 • Erstatningskrav ved manglende aflevering af skolens materialer, bøger, computere mv. Der opkræves nypris
 • Hjemsendelse for egen regning (f.eks. fra studieture og andre arrangementer)
 • Krav om et behandlingsforløb (f.eks. Syddjurs Rusmiddelcenter)

Som udgangspunkt skal jobsamtaler mv. placeres uden for undervisningstidspunkterne. Hvis dette ikke kan lade sig gøre (ved f.eks. familiebegivenheder), skal du på forhånd aftale fraværet direkte med din klasselærer eller uddannelseslederen.

Ved fravær er du forpligtiget til, at holde dig orienteret omkring skolearbejdet herunder lektier og meddelelser.

Ved sygdom skal du ligeledes sygemelde dig hos din arbejdsgiver efter de retningslinjer, der er gældende i den pågældende virksomhed.
Øvrigt fravær ud over 1 dag skal også aftales med din arbejdsgiver på forhånd. Din arbejdsgiver skal give sin accept skriftligt i form af en e-mail til din klasselærer.
I sjældne tilfælde kan vi skride til bortvisning eller udmeldelse, hvis ingen af ovenstående samtaler har haft den ønskede effekt.
For studerende under 18 år vil forældre eller værge blive informeret. For studerende over 18 år kan forældre eller værge informeres efter aftale med den studerende.

Alle studerende samt personale har adgang til vores trådløse netværk. Netværket kan belastes til ugunst for alle, når nogen vælger at benytte ulovlige programmer til bl.a. fildeling. Derfor er det naturligvis ikke tilladt at benytte ulovlige programmer endsige at belaste nettet generelt ved at downloade store datamængder.

 • Generelt – ryd op efter dig, hvor du færdes.
 • Efterlev til enhver tid udmeldte beskeder fra personalet.
 • Service og mad ikke må fjernes fra spisesalen, medmindre der skal bringes mad ved sygdom. Efterlev altid køkkenets anvisninger.
 • Biler skal parkeres på parkeringspladsen.
 • Cykler skal parkeres under halvtaget.
 • Der må ikke medbringes husdyr på skolen.

Euforiserende stoffer

Besiddelse og/eller brug af alle former for euforiserende stoffer medfører øjeblikkelig bortvisning fra skolen.
Måtte nogen udvise en adfærd som berettiger til mistanke om brug af stoffer, vil der fra skolens side stilles krav om urinprøve. Måtte man undsige sig denne test, medføre det øjeblikkelig bortvisning.

Alkohol

Landbrugsskolen er et sted for mange mennesker med forskellige baggrunde, og det er et læringssted samt en arbejdsplads. Dette betyder, at alle skal tidligt op hver dag for at kunne følge undervisningen eller passe deres arbejde.

Derfor har vi følgende regler for alkohol:
Alle arrangementer på Kalø Økologiske Landbrugsskole er som udgangspunkt alkoholfrie

Alkoholiske drikke er tilladt på skolen ved særlige lejligheder, men kun hvis der foreligger en aftale med skolens uddannelseschef eller dennes stedfortræder

Der må ikke forefindes eller drikkes alkohol på værelserne eller i værelsesfløjens arealer

Der kan nydes alkohol på cafeaftner i Hegnet i tidsrummet kl.19-22. Disse aftner er ikke til decideret fest, endsige umådelig stor indtagelse af alkohol for den enkelte

Der festes kun i weekend (fredag el. lørdag) og udelukkende når der er ansvarlige deltagere fra Hegns- og cafeudvalget tilstede (mindst 2) og altid efter aftale med ansvarlig lærer

Alkohol der kan nydes på Landbrugsskolen er begrænset til: øl, vin og Breezers. Stærk alkohol som eksempelvis vodka er ikke tilladt

Det er ikke tilladt at medbringe dine egne drikkevarer i Hegnet/Cafeen, de skal købes der

Vi forbeholder os retten til suverænt at lave aftaler med enkelte klasser og elever i forhold til ændrede regler, når evt. alder og erfaring tilsiger det.

Hegnet/cafeen er kun åben for studerende på landbrugsskolen og højskolen. Hvis du vil invitere en gæst, skal du udfylde en gæstetilmelding på kontoret efter gældende regler for gæster.

Tilladelser fra forældre eller værger

For unge under 18 år, der skal have tilladelse til at indtage alkohol eller ryge, fremsendes til klasselæreren.

På Kalø Økologiske Landbrugsskole er der røgfri skoletid gældende fra du møder ind til dit sidste undervisningsmodul slutter. Det betyder, at man således hverken må ryge, dampe eller snuse i skoletiden, hverken på skolens arealer eller uden for skolens område.

Dette gælder for alle tobaksrelaterede produkter, dvs. produkter med tobak og nikotin, der ikke er godkendt som lægemidler – herunder cigaretter, e-cigaretter, tyggetobak, snus, tobaksfri snus, opvarmet tobak og lign. – men også øvrige relaterede produkter som f.eks. e-cigaretter uden nikotin, idet der er en negativ effekt for alle disse produkter.

Supplerende information

 • Ved studieture, ekskursion og konferencer gælder røgfri skoletid i den programlagte undervisningstid.
 • Ved fredagscaféer er det tilladt at bruge tobak uden for skolens område efter sidste undervisningsmodul.
 • Ved svendeprøver og afslutninger er det tilladt at bruge tobak uden for skolens område efter sidste undervisningsmodul.
 • Ved elevfester og andre særlige arrangementer kan der gives tilladelse til at bruge tobak uden for skolens matrikel.
 • På skolehjem er det tilladt at ryge under udhænget ved Højskolens bygning ”Gadekæret” efter skoletid. Rygning foretaget på værelset medfører rengøring fra ekstern leverandør. Du får en regning på Kr. 2.500. Afmontering af brandalarmer udløser én bøde på kr. 5.000.

Tilladelser fra forældre eller værger

For unge under 18 år, der skal have tilladelse til at indtage alkohol eller ryge, fremsendes til klasselæreren.

Vold og/eller trusler om vold over for elever, personale og eventuelle gæster medfører politianmeldelse samt øjeblikkelig bortvisning.

Tyveri fører til politianmeldelse og udvisning med øjeblikkelig virkning

Du kan læse vores privatlivspolitik her.