Praktikpladser

I samspil med Kalø Økologisk Landbrugsskole kommer praktikvirksomheden til at spille en vigtig rolle for den enkelte elev under uddannelse.

Praktikvirksomheden gennemfører praktikuddannelsen, så den sammen med skoleundervisningen fører til, at eleven kan nå uddannelsens mål.

Her finder du en oversigt over godkendte praktiksteder i Danmark: 

www.praktikpladsen.dk

Samarbejde

Virksomheden samarbejder med skolen om fastsættelsen af elevens personlige uddannelsesplan efter reglerne herom. Praktikvirksomheden fastsætter en plan for praktikuddannelsen i virksomheden under hensyn til virksomhedens art og produktion.

Læs mere her

Efter hver enkel praktikperiode udfylder arbejdsgiver og elev i samarbejde praktikerklæringen og sender til skolens studievejleder.

Har du spørgsmål, kontakt vores studievejleder

Annette Esbjerg Jensen

Tlf.: 20 37 30 05
Mail: aeje@videndjurs.dk

 

I den første praktikperiode sætter virksomheden eleven ind i de arbejdsopgaver, som eleven er blevet præsenteret for i den første del af uddannelsen.

Eleven skal opnå en sikkerhed i arbejdet med relevante arbejdsopgaver under instruktion.

Uddannelsen i virksomheden skal tilrettelægges, så skoleundervisning og praktikuddannelse supplerer hinanden på en hensigtsmæssig måde.

Virksomheden skal så vidt muligt tilrettelægge uddannelsen i virksomheden så der arbejdes efter stigende sværhedsgrad og kompleksitet, så eleven ved afslutningen af den sidste praktikperiode opnår et niveau, der svarer til de krav, som stilles til en færdiguddannet.

Virksomheden skal over for eleven indskærpe nødvendigheden og forståelsen af, at miljøkrav, hygiejnekrav og regler vedrørende personlig sikkerhed og sikkerhed i forhold til udstyr mv. overholdes, og at arbejdsmiljølovgivningens bestemmelser efterleves.

Generel information

Du kan hente flere informationer på jordbrugsuddannelserne hjemmeside: Jordbrugetsuddannelser.dk om det at være praktikvirksomhed.

Kontakt os

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os.